Mina reflektioner

Fågellokaler i Stockholmsområdet

Allmänt

Sammanställningen över fågellokaler i Stockholmsområdet är inte uttömmande, det finns betydligt fler fågellokaler än de jag redogör för, jag har dock valt att begränsa sammanställningen till fågellokaler jag besökt i närtid varför listan kommer att kompletteras efterhand jag besöker för mig nya fågellokaler eller lokaler jag inte besökt på ett tag. Under ett flertal av fågellokalerna har jag adderat länkar, dessa kan över tid förändras, jag kontrollerar inte dessa regelbundet, skulle du upptäcka att en länk är inkorrekt eller leder ut i det tomma intet får du gärna underrätta mig via mail. Jag tar även gärna emot förslag på korrigeringar av uppgifter eller tips om fågellokaler i Stockholmsområdet via mail.

Fågelskyddsområden

Fågelskyddsområden har tillträdesförbud under en del av året och syftar till att skydda fåglars häckningsområden under häckningstid, i Stockholms län finns ett femtiotal, områdena är tydligt skyltade med förbudstid. Gränser finns även ofta inritade på publika kartor. På länsstyrelsens hemsida kan man hitta information om var fågelskyddsområden finns och vilka regler som gäller för respektive fågelskyddsområde.

Kollektivtrafik

Då jag själv alltid åker kollektivt när jag och sonen ska skåda fåglar listar jag enkom näraliggande förbindelser med kollektivtrafik, ex busshållplatser och stationer, namn på hållplatser kan dock förändras, så även busslinjer, jag uppdaterar informationen så gott jag kan.

Då jag saknar såväl bil och körkort så har jag inte bedömt framkomligheten för bil eller parkeringsmöjligheter etc.

Tillgänglighet för personer med rörelsehinder

Även om en fågellokal generellt bedöms som tillgänglig kan tillgängligheten variera utifrån väderleksförhållanden, den gångväg som var tillgänglig för en vecka sedan kan vara översvämmad veckan därefter eller av andra skäl vara oframkomlig.

Vid många fågellokaler finns det betesdjur: får, getter, hästar, kor etc, dessa kan såväl trampa sönder gångstråk som lämna högar av avföring efter sig. I områden med betesdjur förekommer det även sk färister för att förhindra att betesdjur förflyttar sig utanför sitt område, en färist kan innebära en utmaning för en rullstollsanvändare.

Toalett

Endast publika toaletter listas, toaletter som återfinns hos caféer, restauranger eller andra näringsidkare har inte listats såvida de inte är belägna i en miljö som kan anses vara publik, ex ett köpcentrum. Toaletter som anges som RWC innebär att dessa är möjliga att besöka för en person med ett rörelsehinder, dock inte att dessa uppfyller samtliga krav som ex Boverket ställer på en RWC. Toaletter kan i många fall utgöras av en sk Baja-Maja eller Torrklosett (i princip ett klassiskt utedass).

Café etc

Finns det ett eller flera caféer i anslutning till fågellokalen omnämns detta, det innebär dock inte en kvalitetsstämpel, om eventuella caféer recenseras så görs detta i separata blogginlägg.

Angarnsjöängen

En av Stockholmsområdets bästa och mer kända fågellokaler, här kan man se i princip allt förutom utpräglade havs- och kustfåglar, en promenad runt Sjöängen är ca 6,5 kilometer, såvida man inte gör några avstickare, men det gör man ju allt som oftast. Släpp gärna blicken från Sjöängen ett tag och vänd dig om, det finns mycket fågel att se även i skogarna och på ängarna som omger sjöängen, naturens variation gör att det i och i kring Angarnsjöängen har observerats närmare 250 olika fågelarter. Jag och sonen har vid ett flertal tillfällen lyckats med att se 7 – 8 olika arter av rovfåglar vid ett och samma besök.

Läs mer om Angarnsjöängen på www.angarngruppen.se, där kan man exempelvis ladda ner kartor och hitta information om Angarnsjöängen.

Kollektivtrafik: busshållplats Örsta (buss 625, 665 och 667)

Tillgänglighet för personer med rörelsehinder: vid entrén till Angarnsjöängen vid Örsta finns en handikappanpassad toalett, med bil med handikapptillstånd får man köra ner till sjöängen där handikapparkering finns. På en sträcka om ca 500 meter utefter sjöängen är det möjligt att röra sig med rullstol, ytan är inte hårdgjord och kvalitén på underlaget kan variera utifrån väderlek och årstid.

Toalett: finns vid Angarnsjöängens huvudentré vid Örsta, den uppfyller inte fullt ut kraven på en RWC, men kan fungera.

Café etc: saknas

Bromma, Kyrksjön

Kyrksjön i Bromma är en liten fågelsjö som är värd att besöka året runt, under försommaren kan man se såväl skäggdopping, svarthakedopping och smådopping, under hösten och vintern är de omgivande skogarna av större intresse. I samband med en runda kring Kyrksjön kan man även passa på att besöka Bromma kyrka, troligen den äldsta byggnaden i Stockholms stad.

Kollektivtrafik: Tunnelbana Åkeshov

Tillgänglighet för personer med rörelsehinder: relativt god, det finns dock en del begränsningar, särskilt gäller det spångarna på den västra sidan som är tillräckligt breda för att framföra en rullstol på, de saknar dock avåkningsskydd och möjlighet att möta en annan rullstolsanvändare eller en barnvagn. Stockholms stad har dock under 2018/2019 bytt ut ungefär 50% av spången, de nybyggda delarna är bredare och är försedda med avåkningsskydd.

Toalett: saknas

Café etc: saknas

Ekebysjön

Ekebysjön i Danderyd är en lite bortglömd fågelsjö som ligger bara ett stenkast från Roslagsbanans hållplats Bråvallavägen.

Ekebysjön bjuder på en varierad natur, sumpskog, kärrmarker, beteshagar och slåtterängar, i sjön kan man se svarthakedopping, smådopping och skäggdopping. Det gäller dock att ha blickarna riktade även mot omgivningen, där man kan se b l a trädkrypare, nötväcka, nötkråka, större hackspett, gråsiska, grönfink och entita. I sumpskogen söder om Ekebysjön kan man få uppleva en imponerande fågelsång, en ljudtapet, nästan som i en regnskog.

Kollektivtrafik: Roslagsbanan Bråvallavägen

Tillgänglighet för personer med rörelsehinder: relativt god, dock är tillgängligheten i sumpskogen söder om Ekebysjön beroende på säsong, gångvägen är ofta översvämmad under våren.

Toalett: saknas

Café etc: saknas

Flemingsbergsvikens våtmarksanläggning

Flemingsbergsvikens våtmarksanläggning, Flemingsberg i bakgrunden

Inte långt från hyreshusen från 70-talet hittar man ett paradis för många fåglar, Flemingsbergsvikens våtmarksanläggning, som anlades i mitten av 90-talet för att rena dagvattnet från närområdet, ex Flemingsberg.

Vid våtmarksanläggningen har vi sett många fåglar b l a Brun kärrhök, Ormvråk, Fiskgjuse, Rörhöna, Stjärtmes, Sångsvan, Entita och Talltita.

Våtmarken är väl värd att besöka under vår och försommar då flyttande vadare och änder rastar här.

Kollektivtrafik: Pendeltåg Flemingsberg Busshållplats Vårdkasen

Tillgänglighet för personer med rörelsehinder: ur ett fågelskådningsperspektiv inte så särdeles god, vid de tillgängliga gångvägarna skyms sikten av sly och vass

Toalett: saknas

Café etc: saknas

Mataffär och toalett kan man hitta vid Flemingsbergs station, någon kilometer från Flemingsbergsvikens våtmarksanläggning, ICA Maxi Flemingsberg.

Fysingen

Fysingen i Rosersberg är en av länets bästa fågellokaler med cirka 100 häckande arter, Fysingen är även en betydelsefull rastplats för flyttfåglar under våren och hösten.

Precis som i Angarnsjöängen kan man i Fysingen se i princip allt förutom utpräglade havs- och kustfåglar, men Fysingen erbjuder inte bara bra fågelskådning, då den ligger i en gammal kulturbygd finns det även en del fornlämningar. Nordians hög som ligger norr om Ströms gård är en av de största så kallade kungshögarna i landet med sina 50 meter i diameter och 12 meters höjd.

Kollektivtrafik: pendeltågsstation Rosersberg, därifrån ca 2 kilometers promenad

Fysingen, Fågeltorn med ramp

Tillgänglighet för personer med rörelsehinder: gångvägarna söder om Ströms gård är grusade men relativt lätta att sig fram på.

Ut till fågeltornet som ligger ute vid vasskanten finns det anslutande spång som är försedd med avkörningsskydd, strax innan man når spången måste man dock passera en rejäl nedförsbacke, vilket blir en uppförsbacke när man återvänder till Ströms gård. Fågeltornets nedre plattform är möjlig att besöka för rullstolsanvändare.

Norr om Ströms gård är grusvägen som leder till området med Nordians hög av sämre kvalitet, med ett stort inslag av större stenar i vägbanan.

Toalett: bajamaja finns vid Ströms gård

Café etc: saknas för närvarande då Ströms Café är stängt under 2017

Hemmesta sjöäng

Hemmesta sjöäng är en restaurerad våtmark som blev klar våren 2014. Våtmarken är under vår och höst en öppen vattenspegel som är lättskådad och där kan man se såväl vadare och änder.

Längre österut börjar ett vasshav som leder in i en sumpskog och här hittar man de fåglar som föredrar denna typ av natur, såsom sångfåglar. Då miljön varierar innebär detta att man se många olika slags fåglar på en ganska liten yta.

Kollektivtrafik: Busshållplats Hemmesta vägskäl buss 474 (435-440)

Tillgänglighet för personer med rörelsehinder: god, såväl fågeltornets nedre del och gångvägen utefter sjöängens norra och östra strand har en god tillgänglighet. Den västra sidan där sumpskogen återfinns är dock att betrakta som otillgänglig.

Toalett: saknas

Café etc: saknas

Isbladskärret

En av Stockholmsområdets mer centrala och kända fågellokaler, artrikedomen är inte alltför omfattande. Isbladskärret är väl mest känt för sin stora gråhägerkoloni, i övrigt kan man se exempelvis se grågås, sothöna, doppingar, tofsvipa och vitkindad gås. Främst värd att besöka under vår och försommar, samt under den tidiga hösten.

Kollektivtrafik: busshållplats Thielska Galleriet (buss 67)

Tillgänglighet för personer med rörelsehinder: relativt god, norr om Isbladskärret finns det en gångväg med god tillgänglighet och med en god utblick över Isbladskärret, observationsplattformen har en ramp med en relativt brant lutning, den lutar ca 25%. I Isbladskärrets sydöstra hörn har man från vägen en god utblick över de södra delarna av Isbladskärret.

Toalett: avgiftsbelagda offentliga toaletter finns vid Djurgårdsbrunn och söder om Isbladskärret vid Thielska Galleriet.

Café etc: det finns många caféer på Djurgården, i närområdet hittar man caféer vid exempelvis Blockhushusudden och vid Djurgårdsbrunn.

Norra Järvafältet

Norra Järvafältet är ett stort naturområde som ligger i Järfälla, Sollentuna och Stockholms kommuner. Området kännetecknas av en omväxlande natur, här hittar man såväl barrskog, lövskogar, sjöar, åkrar och ängar.

Järvafältet, Säbysjön

Fåglar kan man skåda lite varstans på Norra Järvafältet, de flesta besöker nog Säbysjön, men under en långpromenad kan man få se många olika arter även i skogarna och på ängarna och åkrarna. I  Säbysjöns sydöstra del finns ett fågeltorn med god utblick över sjön och vassområdena. Sydost om Säbysjön hittar man det sk trettiometerskärret, även där finns det ett mindre fågeltorn. Norr om Säbygård ligger strandängarna vilka har ett rikt fågelliv, där har man även en god utblick över sjön och vassområdena. Strax söder om Väsby gård finns en liten våtmark, Väsby sjöäng, som är en lockande miljö för många olika fågelarter. Även vid sjön Ravalen norr om Bögs gård kan man se mycket fågel.

Kollektivtrafik: det finns ett flertal hållplatser och stationer kring norra Järvafältet, jag listar därför bara några av alla alternativ.

  • Pendeltågsstation Jakobsberg, därifrån ca 1,5 kilometers promenad till Säby gård
  • Pendeltågsstation Häggvik, därifrån ca 1,5 kilometers promenad till Bögs gård
  • Tunnelbanestation Akalla därifrån ca 1 kilometers promenad till Häggerstalund
  • Det finns flera busshållplatser i anslutning till Säbysjön, exempelvis Barkarby handelsplats och Säby gård
Järvafältet, toalett

Tillgänglighet för personer med rörelsehinder: vägarna i området är till stor del möjliga att använda för ex rullstolsanvändare, på Järvafältet finns det många sk färister vilka kan innebära en utmaning för rullstollsanvändare och personer som är beroende av andra gånghjälpmedel.

Toalett: toaletter/torrdass finns på flera platser i området och finns markerade på kartor över området, dessa är formellt inte att betrakta som en RWC, men kan fungera.

Café etc:

Lötsjön

Lötsjön i Sundbyberg tillhör inte de artrikaste fågelsjöarna, men är nog så intressant och väl värd att besöka då man ofta kommer nära fåglarna eller är det fåglarna som kommer nära oss. Fåglarna i Lötsjön matas flitigt av besökarna vilket gör att gräsänder, sothöns, svanar mfl kommer fram och tigger bröd så fort man stannar till och plockar fram kikaren. Ett besök vid Lötsjön kombineras med fördel med ett besök även vid Råstasjön.

Kollektivtrafik: tunnelbanestation Duvbo eller Hallonbergen (flera busshållplatser finns i närområdet)

Tillgänglighet för personer med rörelsehinder: mycket god, från gångvägarna runt sjön, vilka är hårdgjorda och därmed har en god tillgänglighet, har man en god utblick över Lötsjön.

Toalett: offentlig toalett finns vid Lötsjöns norra del.

Café etc: Gröna stugan.

Nyfors

Nyfors är en typisk vinterlokal, paradnumret är de övervintrade strömstararna som man kan se i Nyfors under december t o m mars månad.

Passa även på att titta på fåglarna i de glesbebyggda sommarstuge- villaområdet under promenaden från busshållplatsen ner till Nyfors. Under promenaden kan man se en mängd klassiska vinterfåglar i trädgårdarna, såsom hackspettar, nötväckor och trädkrypare.

Kollektivtrafik: Busshållplats Nyfors buss 873, därifrån ca 500 meters promenad till Nyfors.

Tillgänglighet för personer med rörelsehinder: låg, såvida man inte bemästrar backen som med en kraftig lutning leder ner mot forsen.

Toalett: saknas

Café etc: saknas

Caféer, mataffärer och toaletter kan man hitta i Tyresö centrum, några minuters resa med bussen från Nyfors.

Råstasjön

På vintern är Råstasjön en av Stockholms bättre fågelsjöar, på isen och i vassen runt om sjön brukar man kunna se ett femtiotal övervintrande gråhägrar, Solna stad bjuder på fisk så det ökar säkerligen hägrarnas vilja att övervintra just här. På Råstasjöns norra sida kan man få se en annan udda övervintrare, en vattenrall som då och då visar sig helt oblygt invid gångvägen. Råstasjön är väl värd att besöka även under övriga året, särskilt under våren och försommaren, då finns det b l a en stor skrattmåskoloni mitt i sjön. Ett besök vid Råstasjön kombineras med fördel med ett besök även vid Lötsjön.

Kollektivtrafik: tunnelbanestation Näckrosen, Pendeltågstation Solna, Tvärbanan Solna station, (flera busshållplatser finns i närområdet)

Tillgänglighet för personer med rörelsehinder: mycket god, från gångvägarna runt sjön, vilka är hårdgjorda och därmed har en god tillgänglighet, har man en god utblick över Råstasjön.

Toalett: offentliga toaletter finns i Mall of Scandinavia som ligger strax öster om Råstasjön, där finns även tillgång till RWC.

Café etc: det finns många caféer och restauranger i Mall of Scandinavia.

Sandemar

Sandemars naturreservat är ett kustnära herrgårds- och skärgårdslandskap beläget längs vägen mot Dalarö i Haninge. Området har ett rikt fågelliv på strandängarna söder om Sandemars slott, i de sydvästra delarna av naturreservatet finns skogsklädda uddar med mycket badvänliga klippor.

sandemars-naturreservat-sonen-blickar-ut-over-havet

Vid fågeltornet nere på strandängen kan man verkligen studera fågellivet, Sandemar är rikt på fåglar under alla årstider, särskilt under vår och höst då många vadare rastar här, men missa inte det rika fågellivet i de omgivande lövskogarna. När man besöker Sandemar är man näst intill garanterad att få se havsörn, under senare år har jag inte åkt ifrån Sandemar utan att ha sett minst en havsörn.

Kollektivtrafik: busshållplats Svärdsnäsviken (buss 839, 869)

Tillgänglighet för personer med rörelsehinder: Sandemar kan ej betraktas som tillgängligt

Toalett: saknas

Café etc: saknas

Svartsjö dämme

Jag och sonen har vid några tillfällen besökt Svartsjö dämme invid Svartsjö slott för att skåda fåglar, jag har besökt Svartsjö slott vid ett flertal tillfällen tidigare, men jag har aldrig förstått att slottets omgivningar, Svartsjöviken eller Svartsjö dämme, är ett eldorado för fågelskådning. Vid våra besök har vi sett en mängd arter, ex havsörn. Promenaden runt Svartsjö dämme bjuder på en underbar naturupplevelse, då Svartsjö dämme är ganska vassbevuxen är det vid ganska få platser man har god utblick över Svartsjö dämme, men från exempelvis fågeltornet har man en mycket god utblick.

Passa även på att besöka slottsparken kring Svartsjö slott, bese ruinerna av vasaborgen som brann 1687 och bese det mer sentida slottet.

Kollektivtrafik: Buss till hållplats Svartsjö slott

Tillgänglighet för personer med rörelsehinder: låg, dock relativt god kring slottet

Toalett: finns i Slottsparken

Café etc: Svartsjö slotts tårtcafé

Västra Långängskärret

Västra Långängskärret på Lidingö, även kallad ”Linnmans fågelsjö”, vilket är en konstgjord sjö på Lidingö, vilken skapades under 1970-talet på initiativ av Nils Linnman som b l a var programledare för ”Korsnäsgården”, ett naturprogram som gick i TV under 1960- och 70-talet.

Vid Västra Långängskärret finns ett fågeltorn, vi har bland annat sett tofsvipa, svarthakedopping, gråhäger och sångsvan. Förmodligen är Västra Långängskärret mest spännande som fågellokal under vår- och försommar.

Kollektivtrafik: Lidingöbanan till hållplatserna Kottla, Högberga och Brevik, därifrån ca 1,5 – 2 kilometers promenad till Västra Långängskärret.

Tillgänglighet för personer med rörelsehinder: låg, jag har inte hittat några platser varifrån ex en rullstolsanvändare skulle kunna få en bra överblick över sjön och fågellivet.

Toalett: saknas

Café etc: Långängens gård

Ågestasjön

Ågestasjön är en av de finaste fågellokalerna i Stockholmsområdet, totalt har ca 240 fågelarter observerats i och i kring Ågestasjön. Dessutom är Ågestasjön lättillgänglig då den ligger endast ca 2 kilometer söder om pendel- och tunnelbanestationen vid Farsta strand, ett rimligt promenadavstånd för många.

Ågestasjön

Från fågeltornet har man en god utblick över sjön, fortsätter man söderut utefter Ågestasjöns östra strand hittar man ytterligare två platser med en god utblick över sjön, söder om sjön återfinns pumphusängen som på våren oftast är översvämmad. På ängarna hittar man såväl gäss och vadare, å oftast en brun kärrhök som flyger lågt över vassen och ängarna i jakt på något ätbart.

Vill man så kan man fortsätta ner mot Balingsta norr om Orlången, man följer grusvägarna genom lövskogen och över åkermarkerna, nere vid Balingsta hittar man en öppen våtmark (som restaurerades under 2000-talet), fågellivet är rikt även inom detta område.

Kollektivtrafik: busshållplats Ågesta gård (buss 833) alternativt Rödmossevägen (Buss 742) och därifrån ca 0,5 kilometers promenad.

Ågestasjön

Tillgänglighet för personer med rörelsehinder: Fågeltornets nedre del tillgänglig för rullstolsanvändare, vägen dit är dock en återvändsgränd. Så för att besöka ex Pumphusängen eller fortsätta ner mot Orlången och Balingsta får man återvända till Vidjavägen och köra ca 100 meter söderut på denna innan man tar till höger och följer grusvägen ner mot Pumphusängen. Vägen ner mot Balingsta och vidare i riktning mot Huddinge är tillgänglig, dock finns vissa brister vid passage av grindar, utefter vägen måste dock ett antal sk färister passeras. Våtmarken vid Balingsta är inte tillgänglig, den ligger några hundra meter från grusvägen och är ej möjlig att nå med rullstol.

Toalett: offentlig saknas

Café etc: Ågesta stallcafé

Annons

Written by melkerlarsson

19 juli, 2017 den 21:37

%d bloggare gillar detta: