Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Tegnergatan

Fler roliga gamla gatunamn

leave a comment »

För en tid sedan skrev jag om Birger Jarlsgatans gamla namn, Stora träskgatan, men det finns betydligt fler gatunamn som genom åren ändrats i Stockholm, de flesta namnförändringar kom att ske i samband med en namnreform 1885.

Namnreformen syftade nog mestadels till att städa upp ibland svårstavade och svåruttalade gatunamn som hade uppkommit under århundradena, dessutom började man vid denna tid namnsätta gatorna områdesvis utifrån ett tema, det kunde handla om teman baserade på exempelvis historia, landskap eller föremål.

I dag ändras gatunamnen ganska sällan, man är tämligen restrektiv med att byta namn på gator, det mest kända exemplet från modern tid är ju när stora delar av Tunnelgatan 1986 bytte namn till Olof Palmes gata. Ett alternativ till Tunnelgatan var faktiskt att döpa om Sveavägen, men det lär Olof Palmes familj ha avvisat, såvida Sveavägen döpts om hade det varit andra gången den gatan bytte namn.

Låt oss ta tre exempel på gator som bytte namn i Stockholm under 1800-talet:

  • Klara Strandgata, nuvarande Vasagatan, att gatan förr hette Klara Strandgatan är fullt logiskt då Klara sjö då var betydligt bredare, Klara Strandgata låg därmed från början just vid stranden. Klara sjö kom sedermera alltmer att fyllas igen, så det område där bland annat Stockholms central ligger var tidigare Klara sjö. Den bro på 1600-talet ledde över till Kungsholmen, Nya Kungsholmsbron, var ca 500 meter lång, men förkortades i etapper då Klara sjö fylldes igen alltmera. Stadshusbron som idag ligger där Nya Kungsholmsbron låg är bara 85 meter lång.
  • Trebackarlånggatan, nuvarande Tegnergatan, ett fullt logiskt namn då det fanns tre backar på Trebackarlånggatan, men fastigetsägarna utefter gatan ville ha ett mer välljudande, lättläst och lämpligare namn. På 1920-talet väcktes förslaget att gatan skulle återfå sitt gamla namn, men så blev det inte, dessutom hade en backe hunnit schacktas bort sedan namnbytet 1885.
  • Stora Badstugatan, nuvarande Sveavägen, har ingen förklaring till namnet Stora Badstugatan, vi sentida Stockholmare hade dock inte känt igen oss, Stora Badstugatan var betydligt smalare än den rejält tilltagna Sveavägen. Precis som utefter Hornsgatan breddade man gatan genom att helt enkelt riva ett kvarter utefter gatans ena sida.

I detta hus påbörjade jag min snart trettioåriga ”karriär” hos min nuvarande arbetsgivare

with one comment

I detta hus påbörjade jag min snart trettioåriga ”karriär” hos min nuvarande arbetsgivare Trafikförvaltningen, som på den tiden hette SL och var ett landstingsägt bolag vilket det är än idag men numera har SL inga anställda.

Kontoret byggdes ursprungligen av Stockholms Nya Spårvägsbolag, vanligen förkortat SNS, 1887, kontoret kom efter att Stockholms stad övertagit spårvägstrafiken 1916 att inrymma Stockholms spårvägars administration, vanligen förkortat SS, Med början under 1967 samlades all kollektivtrafik i Stockholmsområdet att samlas under en hatt, Storstockholms Lokaltrafik, huvudkontoret kom fram till 1992 att vara beläget i kontorsbyggnaden från 1887. År 1992 kom vi att flytta till Globenområdet för att 2005 flytta till Lindhagensgatan på Kungsholmen där vi fortfarande håller till.

I området byggde Stockholms Nya Spårvägsbolag inte bara sitt huvudkontor, i kvarteret och i de näraliggande kvarteren uppfördes även vagnhallar och stall för hästarna, vagnhallen avvecklades 1963 och idag återstår enkom fasaden av en av vagnhallarna ut mot Birger Jarlsgatan, resten av vagnhallarna har rivits.